Direcţia pentru Cultură, Culte şi Patrimoniul Cultural Naţional a Judeţului Timiş

Hotărâre nr. 1.846
22 decembrie 2005
pentru modificarea si completarea Hotararii Guvernului nr. 387/2003 privind infiintarea pe langa Ministerul Culturii si Cultelor si directiile pentru cultura, culte si patrimoniul cultural national judetene, respectiv a municipiului Bucuresti, a unor activitati finantate integral din venituri proprii.
Publicat în Monitorul Oficial, Partea I nr. 23 din 11 ianuarie 2006
Declinare de răspundere:
Textul prezentat nu are caracter oficial şi va putea fi folosit numai în scop de informare, în nici un caz pentru luarea unei decizii, pentru care este necesară consultarea textului oficial.

În temeiul art. 107 din Constituţia României, republicată,

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

Art. I. - Hotararea Guvernului nr. 387/2003 privind infiintarea pe langa Ministerul Culturii si Cultelor si directiile pentru cultura, culte si patrimoniul cultural national judetene, respectiv a municipiului Bucuresti, a unor activitati finantate integral din venituri proprii, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 247 din 10 aprilie 2003, se modifica si se completeaza dupa cum urmeaza:

1. Titlul va avea urmatorul cuprins:
"HOTARARE
privind infiintarea pe langa Ministerul Culturii si Cultelor, directiile
pentru cultura, culte si patrimoniul cultural national judetene,
respectiv a municipiului Bucuresti, si Administratia Fondului Cultural
National a unor activitati finantate integral din venituri proprii"

2. La alineatul (2) al articolului 1, dupa litera g) se introduce o noua litera, litera g.1), cu urmatorul cuprins:
"g.1) participarea la cursuri de perfectionare in domeniul protejarii bunurilor apartinand patrimoniului cultural national mobil;".

3. La alineatul (3) al articolului 1, dupa litera h) se introduce o noua litera, litera h.1), cu urmatorul cuprins:
"h.1) participarea la cursuri de perfectionare in domeniul protejarii monumentelor istorice;".

4. Dupa articolul 1 se introduce un nou articol, articolul 1.1, cu urmatorul cuprins:
"Art. 1.1. - (1) Se aproba infiintarea pe langa Ministerul Culturii si Cultelor, directiile pentru cultura, culte si patrimoniul cultural national judetene, respectiv a municipiului Bucuresti, si Administratia Fondului Cultural National a urmatoarelor activitati finantate integral din venituri proprii:
a) achizitia de publicatii destinate bibliotecilor publice, in afara programelor finantate de la bugetul de stat, si acordarea unor tichete valorice, in conformitate cu prevederile art. 21 alin. (1) din Legea nr. 186/2003 privind promovarea culturii scrise, activitati desfasurate de Ministerul Culturii si Cultelor;
b) finantarea nerambursabila a programelor, proiectelor culturale si actiunilor culturale, in afara programelor finantate de la bugetul de stat, in conformitate cu prevederile sectiunii a 6-a a cap. I din Ordonanta Guvernului nr. 10/2005 privind reglementarea unor masuri financiare, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 146/2005, cu modificarile ulterioare;
c) activitati specifice desfasurate de catre directiile pentru cultura, culte si patrimoniul cultural national judetene, respectiv a municipiului Bucuresti.

(2) Activitatile prevazute la alin. (1) lit. a) constau in: a) achizitia de publicatii prevazute la art. 1 din Legea nr. 186/2003, destinate bibliotecilor publice;
b) sustinerea activitatii Comisiei de achizitii ale cartilor si publicatiilor periodice pentru bibliotecile publice;
c) imprimarea si distribuirea tichetelor valorice pentru achizitionarea de publicatii prevazute la art. 1 din Legea nr. 186/2003, destinate utilizatorilor din bibliotecile publice.

(3) Activitatea prevazuta la alin. (1) lit. b) consta in acordarea de finantare nerambursabila pentru programele, proiectele culturale si actiunile culturale selectate in conformitate cu prevederile sectiunii a 6-a a cap. I din Ordonanta Guvernului nr. 10/2005, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 146/2005, cu modificarile ulterioare.
(4) Activitatile prevazute la alin. (1) lit. c) constau in:
a) dezvoltarea bazei materiale in scopul diversificarii, modernizarii si optimizarii serviciilor culturale oferite, precum si pentru protectia si promovarea culturii;
b) initierea si sprijinirea actiunilor de promovare, protejare si revitalizare a culturii traditionale si a patrimoniului cultural imaterial, precum si a programelor de formare in domeniul mestesugurilor si ocupatiilor traditionale;
c) editarea si tiparirea de carti, publicatii periodice, lucrari si materiale de specialitate si de interes general, in tara sau in cooperare cu parteneri din strainatate in domeniul culturii si artei."


5. Dupa alineatul (2) al articolului 2 se introduc trei noi alineate, alineatele (2.1), (2.2) si (2.3), cu urmatorul cuprins:
"(2.1) Finantarea activitatilor prevazute la art. 1.1 alin (1) lit. a) se realizeaza integral din veniturile proprii ale Ministerului Culturii si Cultelor, constand din cota de 0,4% din profitul net anual al Companiei Nationale "Loteria Romana" - S.A., acordata in conformitate cu prevederile art. 21 alin. (1) din Legea nr. 186/2003.
(2.2) Finantarea activitatilor prevazute la art. 1.1 alin. (1) lit. b) se realizeaza integral din veniturile proprii ale Fondului Cultural National, provenite din sursele prevazute la art. 17 alin. (1) din Ordonanta Guvernului nr. 10/2005, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 146/2005, cu modificarile ulterioare.
(2.3) Finantarea activitatilor prevazute la art. 1.1 alin. (1) lit. c) se realizeaza integral din veniturile proprii ale directiilor pentru cultura, culte si patrimoniul cultural national judetene, respectiv a municipiului Bucuresti, constand din cota-parte de 50% din sumele percepute din inchirierea bunurilor proprietate publica pe care le au in administrare, in conformitate cu prevederile art. 16 alin. (2) din Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publica si regimul juridic al acesteia, cu modificarile si completarile ulterioare."


6. Alineatul (1) al articolului 3 va avea urmatorul cuprins:
"Art. 3. - (1) Bugetele de venituri si cheltuieli pentru activitatile finantate integral din venituri proprii, prevazute la art. 1 alin. (1) si art. 1.1 alin. (1), se intocmesc si se aproba odata cu bugetul Ministerului Culturii si Cultelor, conform prevederilor Legii nr. 500/2002 privind finantele publice, cu modificarile ulterioare."

7. Alineatul (4) al articolului 3 va avea urmatorul cuprins:
"(4) Raportarea executiei de casa a bugetelor de venituri si cheltuieli ale activitatilor prevazute la art. 1 alin. (1) si art. 1.1 alin. (1) se efectueaza in conformitate cu instructiunile emise de Ministerul Finantelor Publice, potrivit legii."

Art. II. - Hotararea Guvernului nr. 387/2003 privind infiintarea pe langa Ministerul Culturii si Cultelor si directiile pentru cultura, culte si patrimoniul cultural national judetene, respectiv a municipiului Bucuresti, a unor activitati finantate integral din venituri proprii, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 247 din 10 aprilie 2003, cu modificarile si completarile aduse prin prezenta hotarare, se va republica in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, dandu-se textelor o noua numerotare.

PRIM-MINISTRU
CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU

Contrasemnează:
Ministrul culturii şi cultelor,
Ioan Onisei
secretar de stat
Ministrul finanţelor publice,
Sebastian Teodor Gheorghe Vladescu
secretar de stat

Bucureşti, 22 decembrie 2005.
Nr. 1.846.

DCCPCNJ Timiş:    Despre noi   Personal   Organigramă   Legislaţie  
2008:    Programe şi proiecte culturale proprii  
  Copyright © 2008
Direcţia pentru Cultură, Culte şi Patrimoniul Cultural Naţional a judeţului Timiş

Direcţia pentru Cultură, Culte şi Patrimoniul Cultural Naţional a judeţului Timiş
  DCCPCNJ Timiş
Cutie de scrisori
dccpctimis@mail.dnttm.ro
  Copyright © 2008
Direcţia pentru Cultură, Culte şi Patrimoniul Cultural Naţional a judeţului Timiş

Direcţia pentru Cultură, Culte şi Patrimoniul Cultural Naţional a judeţului Timiş