Direcţia pentru Cultură, Culte şi Patrimoniul Cultural Naţional a Judeţului Timiş

Hotărâre nr. 387
din 2 aprilie 2003
(modificată prin Hotărâre nr. 1.846 din 22 decembrie 2005)
privind înfiinţarea pe lângă Ministerul Culturii şi Cultelor şi direcţiile pentru cultură, culte şi patrimoniul cultural naţional judeţene, respectiv a municipiului Bucureşti, a unor activităţi finanţate integral din venituri proprii
Publicat în Monitorul Oficial, Partea I nr. 247 din 10 aprilie 2003
Declinare de răspundere:
Textul prezentat nu are caracter oficial şi va putea fi folosit numai în scop de informare, în nici un caz pentru luarea unei decizii, pentru care este necesară consultarea textului oficial.

În temeiul art. 107 din Constituţie şi al art. 67 din Legea nr. 500/2002 privind finanţele publice,

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

Art. 1. - (1) Începând cu anul 2003 se aprobă înfiinţarea pe lângă Ministerul Culturii şi Cultelor şi direcţiile pentru cultură, culte şi patrimoniul cultural naţional judeţene, respectiv a municipiului Bucureşti, a următoarelor activităţi finanţate integral din venituri proprii:
a) activităţi specifice de protejare a bunurilor aparţinând patrimoniului cultural naţional mobil, desfăşurate de direcţiile pentru cultură, culte şi patrimoniul cultural naţional judeţene, respectiv a municipiului Bucureşti, în afara programelor finanţate de la bugetul de stat în temeiul Legii nr. 182/2000 privind protejarea patrimoniului cultural naţional mobil, cu modificările ulterioare;
b) activităţi specifice de protejare a monumentelor istorice, desfăşurate de Ministerul Culturii şi Cultelor sau de direcţiile pentru cultură, culte şi patrimoniul cultural naţional judeţene, respectiv a municipiului Bucureşti, după caz, în afara programelor finanţate de la bugetul de stat în temeiul Legii nr. 422/2001 privind protejarea monumentelor istorice.
(2) Activităţile prevăzute la alin. (1) lit. a) constau în:
a) evidenţa, expertizarea, clasarea, cercetarea, depozitarea, conservarea, restaurarea, protecţia şi punerea în valoare a bunurilor culturale mobile clasate sau susceptibile de a fi clasate;
b) reproduceri foto, tip xerox, microfilme, imagini digitale etc.;
c) accesarea de baze de date interne şi internaţionale;
d) elaborarea de studii, proiecte şi cercetări documentare sau tematice pentru realizarea de produse informatice, produse multimedia, baze de date, produse editoriale, servicii de consultanţă şi asistenţă de specialitate;
e) editarea şi tipărirea de cărţi, publicaţii periodice, lucrări şi materiale de specialitate şi de interes general, în limba română şi în limbi străine, în ţară sau în cooperare cu parteneri din străinătate;
f) organizarea de prezentări şi expoziţii de bunuri culturale mobile clasate sau susceptibile de a fi clasate, simpozioane, seminarii şi alte manifestări cultural-ştiinţifice;
g) obţinerea şi cesionarea de drepturi de autor;
h) alte activităţi specifice de protejare a bunurilor aparţinând patrimoniului cultural naţional mobil, potrivit legii.
(3) Activităţile prevăzute la alin. (1) lit. b) constau în:
a) identificarea, cercetarea, inventarierea, clasarea, evidenţa, conservarea, inclusiv paza şi întreţinerea, consolidarea, restaurarea, punerea în valoare a monumentelor istorice şi integrarea lor social-economică şi culturală în viaţa colectivităţilor locale;
b) susţinerea activităţii Comisiei Naţionale a Monumentelor Istorice sau a comisiilor regionale ale monumentelor istorice, după caz;
c) reproduceri foto, tip xerox, microfilme, imagini digitale etc.;
d) accesarea de baze de date interne şi internaţionale;
e) elaborarea de studii, proiecte şi cercetări documentare sau tematice pentru realizarea de produse informatice, produse multimedia, baze de date, produse editoriale, servicii de consultanţă şi asistenţă de specialitate;
f) editarea şi tipărirea de cărţi, publicaţii periodice, lucrări şi materiale de specialitate şi de interes general, în limba română şi în limbi străine, în ţară sau în cooperare cu parteneri din străinătate;
g) organizarea de prezentări şi expoziţii tematice, simpozioane, seminarii şi alte manifestări cultural-ştiinţifice;
h) obţinerea şi cesionarea de drepturi de autor;
i) alte activităţi specifice de protejare a monumentelor istorice, potrivit legii.
(4) Activităţile prevăzute la alin. (1) se încadrează la acelaşi capitol bugetar la care este încadrat şi ordonatorul de credite pe lângă care s-au înfiinţat.

Art. 2. - (1) Finanţarea activităţilor prevăzute la art. 1 alin. (1) lit. a) se realizează integral din veniturile proprii ale direcţiilor pentru cultură, culte şi patrimoniul cultural naţional judeţene, respectiv a municipiului Bucureşti, constând din:
a) tarifele percepute pentru efectuarea oricăror expertize solicitate, în conformitate cu prevederile Legii nr. 182/2000, cu modificările ulterioare;
b) încasările obţinute din activităţile prevăzute la art. 1 alin. (1) lit. a);
c) donaţii, legate sau sponsorizări de la persoane fizice sau juridice, din ţară ori din străinătate;
d) alte venituri legale.
(2) Finanţarea activităţilor prevăzute la art. 1 alin. (1) lit. b) se realizează integral din veniturile proprii ale Ministerului Culturii şi Cultelor sau ale direcţiilor pentru cultură, culte şi patrimoniul cultural naţional judeţene, respectiv a municipiului Bucureşti, după caz, constând din:
a) taxele şi tarifele încasate de Ministerul Culturii şi Cultelor sau de direcţiile pentru cultură, culte şi patrimoniul cultural naţional judeţene, respectiv a municipiului Bucureşti, în conformitate cu prevederile Legii nr. 422/2001;
b) încasările obţinute din activităţile prevăzute la art. 1 alin. (1) lit. b);
c) donaţii, legate sau sponsorizări de la persoane fizice sau juridice, din ţară ori din străinătate;
d) alte venituri legale.
(3) Cheltuielile curente şi de capital ce se efectuează pentru realizarea activităţilor prevăzute la art. 1 alin. (1) se finanţează integral din veniturile proprii prevăzute la alin. (1) şi (2), după caz.

Art. 3. - (1) Bugetele de venituri şi cheltuieli pentru activităţile finanţate integral din venituri proprii, prevăzute la art. 1 alin. (1), se întocmesc şi se aprobă o dată cu bugetul Ministerului Culturii şi Cultelor, conform prevederilor Legii nr. 500/2002 privind finanţele publice.
(2) Excedentul anual rezultat din execuţia bugetului de venituri şi cheltuieli pentru activităţile finanţate integral din venituri proprii se reportează în anul următor cu aceeaşi destinaţie.
(3) Execuţia de casă a bugetelor de venituri şi cheltuieli ale activităţilor respective se realizează prin Trezoreria statului, conform normelor metodologice emise de Ministerul Finanţelor Publice şi prevederilor Legii nr. 500/2002.
(4) Raportarea execuţiei de casă a bugetelor de venituri şi cheltuieli ale activităţilor prevăzute la art. 1 alin. (1) se efectuează în conformitate cu instrucţiunile emise de Ministerul Finanţelor Publice, potrivit legii.

Art. 4. - Ministerul Culturii şi Cultelor şi direcţiile pentru cultură, culte şi patrimoniul cultural naţional judeţene, respectiv a municipiului Bucureşti, pot utiliza şi personal de specialitate atras pentru realizarea activităţilor prevăzute la art. 1 alin. (1).

Art. 5. - În relaţiile contractuale activităţile prevăzute la art. 1 alin. (1) pot fi reprezentate de persoanele autorizate ale Ministerului Culturii şi Cultelor şi ale direcţiilor pentru cultură, culte şi patrimoniul cultural naţional judeţene, respectiv a municipiului Bucureşti, pe lângă care se organizează, după caz.

Art. 6. - Contractele aflate în derulare la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, care au ca obiect acţiuni ce se desfăşoară în cadrul activităţilor prevăzute la art. 1 alin. (1), se vor derula în continuare în condiţiile prezentei hotărâri.

PRIM-MINISTRU
ADRIAN NĂSTASE

Contrasemnează:
Ministrul culturii şi cultelor,
Răzvan Theodorescu
p. Ministrul finanţelor publice,
Gheorghe Gherghina,
secretar de stat

Bucureşti, 2 aprilie 2003.
Nr. 387.

DCCPCNJ Timiş:    Despre noi   Personal   Organigramă   Legislaţie  
2008:    Programe şi proiecte culturale proprii  
  Copyright © 2008
Direcţia pentru Cultură, Culte şi Patrimoniul Cultural Naţional a judeţului Timiş

Direcţia pentru Cultură, Culte şi Patrimoniul Cultural Naţional a judeţului Timiş
  DCCPCNJ Timiş
Cutie de scrisori
dccpctimis@mail.dnttm.ro
  Copyright © 2008
Direcţia pentru Cultură, Culte şi Patrimoniul Cultural Naţional a judeţului Timiş

Direcţia pentru Cultură, Culte şi Patrimoniul Cultural Naţional a judeţului Timiş